Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Re-xplore B.V., gevestigd aan Burgemeester J.G. Legroweg 43A, 9761 TA te Eelde, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70922802.
Hierna te noemen: ‘Re-xplore’

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Re-xplore of gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van burgerlijk Wetboek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. ‘Opdrachtgever’ of ‘opdrachtgever’: de partij met wie een overeenkomst van opdracht is gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Re-xplore en een Opdrachtgever waarop Re-xplore deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Re- xplore, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en/of op het internet.
e. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
f. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Re-xplore en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
g. Dat Re-xplore niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Re-xplore in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
h. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Re-xplore zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
a. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
b. Offertes hebben de geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders is aangegeven.
c. Re-xplore kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
d. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Re-xplore daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Re-xplore anders aangeeft.
e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Re-xplore niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
f. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Re-xplore.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Re-xplore zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Re-xplore het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. De Opdrachtgever vrijwaart Re-xplore voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6: Uitvoeringstermijnen
a. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Re-xplore opgegeven termijn.
b. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of
opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale
termijn.
c. Indien Re-xplore gegevens of aanwijzingen nodig heeft van de Opdrachtgever, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan
nadat de Opdrachtgever deze aan Re-xplore heeft verstrekt.
d. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Re-xplore schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij Re-xplore alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
e. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Re-xplore zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Re-xplore binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 7. Betaling
a. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Re-xplore aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
b. Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders is overeengekomen.
c. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Re-
xplore aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders
overeengekomen.
d. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
e. Re-xplore en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
f. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
g. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
h. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Re-xplore en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Re-xplore onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Incassokosten
a. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
b. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Re-xplore in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
c. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Re-xplore geleverde zaken blijven eigendom van Re-xplore en worden voor de duur van een overeenkomst in bruikleen gesteld aan de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld.
b. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. De Opdrachtgever garandeert bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zorgvuldig zal omgaan met alle door Re-xplore in bruikleen gestelde spullen.
d. Re-xplore is gerechtigd eventuele onkosten door schade of vermissing van in bruikleen gestelde zaken te verhalen op de Opdrachtgever.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
a. Re-xplore is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht of onwenselijk wordt geacht door Re-xplore.
b. Indien Re-xplore de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Re- xplore niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
c. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
d. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Re-xplore op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
e. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Re-xplore geleden schade.
f. Re-xplore behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
a. Indien Re-xplore aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Re-xplore is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Re-xplore.
c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
I. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
II. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Re-xplore aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Re-xplore toegerekend kunnen worden;
d. Re-xplore is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
e. Re-xplore is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Re-xplore is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Re-xplore kenbaar behoorde te zijn.
f. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Re-xplore of zijn leidinggevende ondergeschikten.
g. Indien Re-xplore aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Re-xplore beperkt tot het over de laatste maand in rekening gebrachte Honorarium. Indien de aansprakelijkheid toch de aangegeven grens van het Honorarium van één maand overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Re-xplore beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens van het Honorarium van één maand onverkort van kracht.
h. Re-xplore is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of schade van de eigendommen van de Opdrachtgever.
i. Re-xplore is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van activiteiten van Re-xplore waarvoor in de relatie tussen Opdrachtgever en derden bepaalde (wettelijke) bevoegdheden of bevoegdheidseisen vereist zijn.
j. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Re-xplore aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Re-xplore te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
k. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Re-xplore vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12. Vrijwaringen
a. De Opdrachtgever vrijwaart Re-xplore voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
b. Indien de Opdrachtgever aan Re-xplore informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade hieruit volgend zal worden verhaald op de Opdrachtgever.
c. De Opdrachtgever vrijwaart Re-xplore voor aanspraken van derden met betrekking tot (wettelijke) bevoegdheden of bevoegdheidseisen als bedoeld in artikel 11 sub i van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14. Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Re-xplore geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Re-xplore niet in staat is de verplichtingen na te komen.
c. Re-xplore heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Re-xplore zijn verplichtingen had moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voor zover Re-xplore ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Re-xplore gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of wanneer er bij het doorgeven van informatie aan derden er voor de buitenstaanders een voordeel voortvloeit ten nadele van de Opdrachtgever of Re-xplore.
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Re-xplore gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Re-xplore zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Re-xplore niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Intellectueel eigendom en auteursrechten
a. Re-xplore behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
b. Alle door Re-xplore verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Re-xplore worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
c. Re-xplore behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Geschillen
a. De rechter in de vestigingsplaats van Re-xplore is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Re-xplore het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Toepasselijk recht
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Re-xplore partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
b. Geschillen tussen Re-xplore en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19: Privacy
a. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Re-xplore verstrekt, zal Re-xplore zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
b. Re-xplore mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
c. Het is Re-xplore niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
d. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Re-xplore gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Re-xplore zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Re-xplore niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
e. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Re-xplore de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
f. Re-xplore behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20. Versie
a. Re-xplore heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
b. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
c. Re-xplore zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
d. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op
de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
e. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de
Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.